تعاریف

تعاریف

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج»: از این پس به اختصار «مرکز» نامیده میشود و مطابق اساسنامۀ مرکز، با ارایۀ خدمات حمایتی از ایجاد و توسعۀ حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند.

واحد فناور: نامی است برای تمام واحدهای تحت پوشش مرکز، اعم از واحدهای دورۀ پیش رشد، رشد، تیم‌های فناور دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنعت. واحد فناور با مدیریت کارآفرینان در راستای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری فعالیت می‌کند.

دورۀ پیش رشد: در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامۀ واحد فناور تثبیت و تکمیل شده و واحد فناور به صورت یک شرکت یا مؤسسۀ دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد.

دورۀ رشد: در این دوره، با حمایت مرکز، واحد فناور توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامۀ حیات مستقل به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می‌آورد.