آزمون غیر مخرب روی چوب و سایر مواد

 

دستگاه ایرانی

نماینده: دکتر مهران روح نیا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

TOMOTREE

نگرانی های تامین ایمنی عمومی خیابانها و محله ها، حفظ منابع جنگلی شهری و مدیریت بهینه بهره برداری صنعتی از جنگلهای کشور، موجب توسعه کاربردی فن آوریهای تشخیصی دقیق برای ردیابی پوسیدگی ها و سایر آسیبهای ساختمانی درختان، به ویژه در بخشهای استحکامی و پایه آنها گردیده است. جدا از تکنیکهای تحقیقاتی، سه روش برای توموگرافی درخت در مقیاس صنعتی وجود دارد که هر یک مزایا و محدودیت های فنی دارند :

  1. Sonic Tomography (SoT)
  2. Electric Resistance Tomography (ERT)
  3. Ground-penetrating radar (GPR)

روش توموگرافی مبتنی بر امواج صوتی بر این حقیقت استوار است که سرعت صوت در بخش های پوسیده کمتر از سرعت صوت در بخش های سالم درخت است.

 

از آنجایی که شرایط جغرافیایی در شیوه رشد درخت، سیر پهنای دوایر سالیانه و نسبت چوب بهاره به تابستانه و در نتیجه در مقاومتهای مکانیکی آن موثر می باشد، تصمیم گرفته شد دستگاه توموگرافی با ملاحظات بیومکانیکی درختان منطقه، بومی سازی شود. در گام اول با بررسی های به عمل آمده، دستگاه توموگرافی ساخت کشور مجارستان جهت اجرای آزمون ها و بومی سازی انتخاب گردید.

در مرحله بعد با بکارگیری افراد متخصص در زمینه های الکترونیک، کامپیوترو صنایع چوب بخش های سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه طراحی و آغاز به ساخت گردید.