شرکت های دانش بنیان نوع (۱)

ردیف

نام شرکت دانش بنیان

تاریخ تأسیس

نام محصول

1

کیمیاگران گلستان فلز

1397

استحصال فلزات گرانبها

2

کیت DNA

1397

استخراج کیت DNA

3

هوشمند افزار نوین

1397

طراحی و تولید سامانه الکترونیک مکان یاب GPS

4

دانش پژوهان ارتباطات نوین اینترنتی کیان (داناک)

1397

نرم افزار آموزشی تعاملی داناک برای امکان ارتباط صوتی بین استاد و دانشجو